Home Page > Pravila i FAQ

HOME PAGE HOME PAGE PRIMERA PÁGINA HOME PAGE PRIMERA PÀGINA HOME PAGE
PARTITA IN CORSO PARTIDA ATUAL PARTIDA ACTUAL ONGOING GAME PARTIDA ACTUAL PARTIJA VO TEK
DATI SULLA PARTITA DADOS SOBRE A PARTIDA DATOS SOBRE LA PARTIDA GAME DATA DADES SOBRE LA PARTIDA PODATOCI NA PARTIJATA
REGOLE E FAQ REGRAS E FAQS REGLAS Y FAQS RULES AND FAQS REGLES I FAQS PRAVILA I FAQ
Po~etok - Pravila na ku¸ata
FAQ - Kratenki
SIMULAZIONE DIPLOMATICA SIMULAÇÃO DIPLOMÁTICA SIMULACIÓN DIPLOMÁTICA DIPLOMACY SIMULATION SIMULACIÓ DIPLOMÀTICA DIPLOMATSKO SIMULIRAWE
PRECEDENTI PARTITE PRECEDENTES PARTIDAS PARTIDAS PRECEDENTES PREVIOUS GAMES PARTIDES PRECEDENTS PRETHODENI PARTII
PUNTEGGI E STATISTICHE PONTOS E ESTATÍSTICAS TANTEOS Y ESTADÍSTICAS SCORES AND STATISTICS PUNTUACIONS I ESTADÍSTIQUES BODUVAWA I STATISTIKI
LINK E RINGRAZIAMENTI LINKS E AGRADECIMENTOS ENLACES Y AGRADECIMIENTOS LINKS AND THANKS ENLLAÇOS I AGRAÏMENTS LINKOVI I BLAGODARNOST

 

PO^ETOK

Diplomasi e edna izvonredna igra za masa od Avalon Hill adaptirana vo Evropa vo periodot me|u 1815 I 1914. Ako misli{ deka Risk e odli~na strate{ka ili voena igra, toga{ najverojatno nema da ja ceni{ Diplomasi. Diplomasi nasproti Risiko e kako partija poker nasproti par ili nepar.
Ima mnogu sajtovi na koi mo`e da se igra Diplomasi, no ovoj sajt saka da ima osobenosti: na na{ata partija }e u~estvuvaat igra~i od razli~ni zemji so razli~ni jazici; dosega objaveni sme na pet jazika (italijanski, makedonski, portugalski, {panski, angliski), no }e ima i drugi jazici naskoro; vo sekoj slu~aj ne mi se ~ini deka ima drugi sajtovi kade mo`e da se igra Diplomasi na makedonski jazik! No ima drugo: posvetuvame osobeno vnimanie na ambientacijata. Na{ite igra~i dobivaat izve{tai od Ambasadite, vesti od svetot, telegrami od drugi [efovi na dr`ava, izbor na pe~at, barawa za intervjua, izve{tai od razuznavawe, modeli na dogovori za upotreba kako traga, karti za politi~kata sostojba vo Evropa. Javnata diplomatija si nao|a svoe mesto kolku i tajnata: javnite izjavi na igra~ite, intervjuata so Ministrite i Kralevite, tekstovite na javnite dogovori ili obelodeneti, se objavuvaat zaedno so naliti~ki tekstovi za sostojbata. Po sekoj poteg }e se objavuvaat karta za sostojbata i vesti napiseni ot novinarite koj u
~estvyvvaat na igra. Vo timskata verzija osven toa, va`at i ustavni normi {to gi opredeluvaat pravata i obvrskite na sekoj igra~ vo ramkite na timot. Puristite neka ne se pla{at: seto toa sozdava ambientacija, no bez da se navleguva vo pravilata na klasi~nata Diplomasi.
Rezerviraj za slednata partija pra}aj}i
e-mail.

NAGORE

 

PRAVILA

Izvinite, pravila na makedonski ne se aæurnirani, treba pomo{ co prevod.

01. PRAVILA NA KU]ATA
Na ovaa stranica ne gi objavuvame pravilata na igra, tuku pravilata na ku}ata za da se igra so nas preku Internet. Pravilata na igra {to }e gi primenime se istite onie objaveni od Avalon Hil vo 2000 (mo`at da se najdat tuka na angliski jazik vo format .
pdf), osven ona napi{anoto na ovaa stranica, na FAQ ili dogovorenoto za vreme na igrata. Mo`ete da pobarate pokmpleten set so pravila na ovaa e-mail adresa, no zapomnete deka sepak ne e oficijalno.

02. BROJ NA IGRA^I
Zapi{uvawata se otvoraat po pokana na GM do igra~ite koi poka`ale interes (so pra}awe na e-mail) ili koi se potencijalno zainteresirani. GM opredeluva rok (odlo`liv) posle koj zavr{uvaat zapi{uvawata. Partijata zapo~nuva samo ako ima barem 7 zapi{ani igra~i. Dokolku ima premnogu zapi{ani, GM }e odlu~i koi da ne gi prifati vo igrata, soop{tuvaj}i gi kriteriumite vrz osnova na koi bil napraven izborot. Vo slu~aj na najmalku 14 zapi{ani mo`na e partija vo timovi: pravilata za ovie partii se zapi{ani ponatamu.
VNIMANIE: Gm go zadr`uva pravoto da ne prifati vo igra poradi seriozni pri~ini, odreden igra~.

03. PODATOCI ZA IGRA^ITE
Vo momentot na zapi{uvawe, od igra~ite se baraat slednive podatoci: ime, dr`avjanstvo i e-mail (koi }e bidat objaveni); grad na poteklo (za statisti~ki celi); prezime, maj~in jazik, drugi zboruvani jazici, rezervna e-mail adresa, telefon, mobilen (poradi eventualni potrebi na igrata, no podatocite ne se objavuvaat).

04. JAZICI NA IGRATA
Ovoj sajt }e se potrudi da bide vklu~en i va{iot maj~in jazik kako oficijalen jazik, no od o~igledni pri~ini toa ne mo`e da se garantira. Va{ata pomo{ vo taa smisla }e bide dobredojdena!

Za raboten jazik se smeta (i se koristi za multilateralni komunikacii me|u igra~ite) jazikot {to go zboruvaat site igra~i, i ako nema samo eden, toga{ se biraat dva ili pove}e rabotni jazici. Oficijalnite jazici (koi }e se koristat za bilateralna komunikacija so GM i sajtot) se maj~inite jazici na igra~ite. Drugite jazici so koi igra~ite mo`at da komuniciraat me|u niv se nare~eni prenosni jazici.

05. SPOJUVAWE NA ZEMJITE
Se pravi po princip na vle~ewe `drepka od strana na GM. Vo timskite partii, `drepkata mo`e da bide upravuvana spored navremeno soop{tenite kriteriumi.

06. TERMINI NA IGRA
Za prvata serija naredbi, igra~ite imaat dve nedeli vreme (~etiri vo timskata igra). Posledovatelno se opredeluva po edna nedela za sekoj poteg (dve za timskata igra). Poradi tehni~ki zadocnuvawa, poradi osobeni potrebi na GM ili pretstavnikot na igra~ite, terminite mo`at da bidat pro{ireni za TANTUM soglasno soop{tenieto na GM do igra~ite. Za da se prezentira `alba protiv odlukite na GM, za izgradba ili ru{ewe na Edinica, za povlekuvawata, dozvoleni se 24 ~asa (72 vo timskata igra).

07. TEK NA IGRATA
Diplomatskite pregovori se odvivaat preku e-mail, po telefon, po pat na li~ni sredbi, preku posrednici itn.

08. E-MAIL ZA KORISTEWE
Sekoj igra~ ima glavna e-mail adresa (i javna) i edna ili pove}e rezervni e-mail adresi (poznati na GM). Samo od ovie dovereni adresi mo`at da doa|aat naredbite. Soop{tenieto za razmena na adresi treba da doa|a od doverena adresa.

09. PREZENTACIJA NA NAREDBITE
Naredbite se prenesuvaat preku e-mail. Vo iten slu~aj (i samo edna{ po igra~ i po partija) mo`at da bidat preneseni po telefon. O~igledno ne e sigurno deka }e se najde GM nitu pak deka }e gi razbere i/ili prepi{e pravilno naredbite; za tie naredbi nema potvrda.
Vo pi{uvaweto na naredbi treba da se pridr`uvame do sintaksata na igrata obrnuvaj}i vnimanie: kako {to e nazna~eno na tabelata na kratenkiite, edinicite se ozna~eni so golema bukva (A ili F), teritoriite se ozna~eni so tri golemi bukvi (PIK, ROM, itn), naredbite se ozna~eni so dva znaka (
xx za zadr`i/sopri, >> za napadni, za prenesi, // za pomogni, << za povlekuvawe, ++ za izgradba, -- za raspu{tawe).
Igra~ite im davaat naredbi na svoite Edinici pi{uvaj}i mu gi po e-mail na GM
. E-mail -ot treba da stigne so slednive podatoci (i ni{to drugo): kako predmet "ZEMJA-sezona godina (broj na naredba)"; vo tekstot: naredbi (sekoja Edinica na razli~en red.).
Primer:
AVSTRIJA-UNGARIJA - Prolet 1901 (3)
F TRI//A SER>>ALB
A SER>>ALB
A VIExx
Brojot na naredbi ozna~uva deka naredbite zamenuvaat (vo celost) prethoden set na naredbi. Sovetuvame da se prenesuvaat setovite so naredbi postepeno otkako }e se razmisli i da se isparti vedna{ privremen set; GM }e go koristi posledniot set so naredbi koj stignal vo posleden ~as. NEMA DA SE PRIFATAT E-MAIL PORAKITE STIGNATI SO ZADOCNUVAWE; vo sekoj slu~aj svedo~i ~asot vo koj GM ja proveruva elektronskata po{ta. Poradi toa NE gi otkrivajte va{ite planovi nitu po istekuvaweto na terminot. Vo slu~aj na nedostig na broj na naredba, }e se prifati posledniot set na naredbi: no vnimanie, se slu~uva ~esto eden prethoden set da stigne POSLE onoj posledovatelniot, zna~i SEKOGA[ DA SE STAVA broj na naredba.

10. INTERPRETACIJA NA NAREDBITE
Sekoj mo`en pat, GM }e dava potvrda za dobienite e-mail. Sovet e da se pra}aat naredbite pred rokot na istekuvawe, za da se ima vreme da se dobie potvrda i da se ispravat eventualnite gre{ki na pisanija. ]e se smetaat za validni onie naredbi {to se ednoglasno razbirlivi. Za da se isbegnat nepopravlivi gre{ki, igra~ite mo`at vo tekot na nedelata da baraat objasnuvawa od GM za mo`nite posledici od nivnite naredbi; prifatena formulacija e: mo`e li da se dade slednava naredba?. Odgovorite ne se zagarantirani i zavisat od raspolo`livosta na GM. Nestignatite naredbi, pogre{nite naredbi ili zadocnetite se smetaat za naredbi na zastoj za site Edinici.
Ako ne stignat naredbi za izgradba, ru{ewe ili povlekuvawe, GM }e odlu~i po pat na `drepka. Vo slu~j na povlekuvawe, pri `drepkata ne se zema predvid mo`nosta za uni{tuvawe na Edinicata koja bi mo`ela da se povle~e.

11. @ALBI
Eventualni (prigovori) `albi ili molbi za objasnuvawe mora da stigaat di GM vo rokot na soop{teniot termin. GM }e gi analizira `albite ili pak argumentacijata na fakti i na pravila, eventualno obra}aj{i se do drugi sudii ili svikuvaj}i me|unarodna konferencija. Vo sekoj slu~aj po diskusijata toj go ima krajniot zbor za sekoja interpretacija na izvorite na pravila (pravila
Diplomacy, pravila na ku}ata, FAQ, prethodni odluki, realizam na igrata itn.)

12. BUNT
Igra~ {to ja napu{ta partijata pred taa realno da treba da zavr{i, gi ima slednive opcii:
- da se povle~e i kraj, ostavaj}i gi site svoi armii vo bunt; vo toj slu~aj GM }e se obide da najde zamena;
- da go ostavi mestoto na nekoj drug, KOJ NE MORA DA BIDE EDEN OD IGRA^ITE NA IGRATA, kazna definitivno isklu~uvawe od postoe~kata igra i od idnite partii; zamenet igra~ ne mo`e da se vrati vo igra.
GM }e gi kontaktira igra~ite koi ne pra}aat naredbi za da dobie potvrda deka sakaat da ja ostavat igrata ili da ja prodol`at. Vo sekoj slu~aj, igra~ koj za dva posledovatelni potega ne ispra}a naredbi i e nepronajdliv za GM, se smeta za povle~en i se zamenuva oficijalno.

13. MIROVNA KONFERENCIJA
Za da se odredi krajniot red na geopoliti~kata karta na Evropa, na krajot od igrata se svikuva Mirovna konferencija vodena od GM, za vreme na koj se menuvaat teritorii, se definiraat specijalnite statuti, slobodnite gradovi, uslovi na razoru`uvawe, popravki itn.
Vo sekoj mig, sekoj igra~ mo`e da pobara (i so barawe da ostane anonimen) od GM predvremeno svikuvawe na mirovna konferencija: soglasno potvrdata na ideen konsenzus od strana na drugi igra~i, GM }e ja svika i }e ja odr`i Konferencijata, odigruvaj}i politi~ka uloga. Vo slu~j na neuspeh na Konferencijata, prodol`uva neprijatelskata borba. Vo slu~j na postignuvawe dogovor, iako vo statisti~ki celi se smeta za pobednik onoj koj se zdobil so najgolem broj snabduva~ki centri (zna~i vo momentot koga se svikuva konferencijata), vo kvalitativnata rang lista se zema predvid odnesuvaweto vo Mirovnata Konferencija. Isklu~eno e nekoi igra~i da se dogovaraat za nere{eno zavr{uvawe.

Izvinite, u{te ima 4 pravila, treba pomo{ co prevod. «itajte gi drugi pravila na drugi jazici pravilata 14 -17.

NAGORE

 

FAQ    pra{awa

Dosega nema pra{awa, na makedonski!

IMA FAQS NA italijanski, portugalski, ispanski, angliski

NAGORE    pra{awa

 

KRATENKI

A armija BOH Boemija NTH Severno More
F flota BOT Zalivot na Botnia NWG Norve{ko more
xx zastani BRE Brest NWY Norve{ka
>> premesti se do BUD Budimpe{ta PAR Pariz
// pomogni BUL Bugarija PIC Pikardija
^^ prenesi BUR Burgowa PIE Piemonte
<< povle~e se CLY Klajd POR Portugalija
++ sostavuvawe CON Kostantinopol PRU Prusija
-- raspustawe DEN Danska ROM Rim
(E) Istok EAS Isto~no Sredozemno More RUH Rur
(N) Sever EDI Edimburg RUM Romanija
(S) Jug ENG La Man` SER Srbija
AT Avstro-Ungarija FIN Finska SEV Sevastopol
DE Germanija GAL Galicija SIL

Slezija

FR Francija GAS Gaskowa SKA Skagerak
IT Italija GRE Grcija SMY Izmir
RU Rusija HEL Zalivot na Hegoland SPA [panija
TR Turcija HOL Holandija STP Petrograd
UK Velika Britanija ION Jonsko More SWE [vedska
GM Game Master IRI Irsko More SYR Sirija
@ snabduva~ki centri KIE Kiel TRI Trst
ADR Jadransko More LON London TRL Tirol
AEG Egejsko More LVN Livonija TUN Tunis
ALB Albanija LVP Liverpul TUS Toskana
ANK Ankara LYO Lavovski Zaliv TYS Tirensko More
APU Puqa MAO Centralen Atlantik UKR Ukraina
ARM Arminija MAR Marsej VEN Venecija
BAL Balti~ko more MOS Moskva VIE Viena
BAR Barensko More MUN Minhen WAL Vels
BEL Belgija NAF Severna Afrika WAR Var{ava
BER Berlin NAP Neapol WES Zapadno Sredozemno More
BLA Crno more NAO Severen Atlantik YOR Jork{ir

NAGORE